O Projekcie

Banner

Link - Zapytania ofertowe 2

Link - Zapytania ofertowe 1


Placówka współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 8.5 wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.​

Tytuł projektu: Żłobek w Limanowej szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Limanowej i okolic 

Planowany okres realizacji: 01.10.2019 – 30.11.2020
Miejsce realizacji: ul. Kościuszki 49; 34 - 600 Limanowa​

Przedmiotowy projekt to odpowiedź na zdiagnozowane bariery w godzeniu życia zawodowego z prywatnym przez matki i ojców, którzy wskutek obowiązków rodzinnych związanych z opieką nad dziećmi do lat 3 napotykają na poważne ograniczenia w utrzymaniu pełnej aktywności zawodowej. Powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka jest sytuacją wysoce trudną dla rodziców, spotęgowaną brakiem odpowiedniej liczby dostępnych miejsc w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności w żłobkach i klubach dziecięcych. W ramach projektu przewidziane jest objęcie wsparciem osób, które pełniąc funkcje opiekuńcze, mają utrudnioną możliwość integracji z rynkiem pracy.
Celem głównym projektu jest zwiększenie opieki żłobkowej w M. Limanowa, dzięki utworzeniu 64 miejsc w nowym żłobku i podniesienie aktywności zawodowej wśród 26 osób przebywających na urlopach wychowawczych lub rodzicielskich oraz 38 osób chcących podjąć pracę opiekunów w okresie realizacji projektu. 

Plik - Regulamin rekrutacji

Plik - Formularz Zgłoszeniowy

UWAGA! W związku z koniecznością doprecyzowania przez Beneficjenta definicji grupy docelowej zawartej w Regulaminie rekrutacji (planie rekrutacji) oraz w związku z trudnościami jakie napotykali kandydaci/-tki na Uczestników/-czki w uzyskaniu zaświadczeń (relewantnych z punktu widzenia Projektu i oceny formalnej) od właściwych instytucji/organów administracji w okresie trwania naboru rekrutacyjnego, który zbiegł się z ogłoszeniem na terytorium RP stanu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, poniżej zamieszczamy zaktualizowaną w dniu 29.06.2020 r. treść Regulaminu rekrutacji (planu rekrutacji) wraz z formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi załącznikami.

Plik - Regulamin rekrutacji ver. 29.06.2020r.

Plik - Formularz zgłoszeniowy ver. 29.06.2020r.


Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja: Gołkowice Dolne 149, 33-388 GołkowiceLokalizacja: ul. Kościuszki 49, 34-600 Limanowa
Akademia Malucha - Żłobek, Klub dziecięcy Tel: +48 513 432 904 Mail: kontakt@akademiamalucha.com.pl

2020 Copyright - Akademia Malucha - Żłobek, Klub dziecięcy. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Polityka Cookies